Στυλιανός – Ιωάννης Γ. Κουτνατζής

Ι. Αυτοτελή έργα

Kompromisshafte Verfassungsnormen – Grundlagen und Konsequenzen für die Auslegung und Anwendung der Verfassung [Συνταγματικοί συμβιβασμοί: Θεμέλια και συνέπειες για την ερμηνεία και εφαρμογή του Συντάγματος], Διδακτορική διατριβή, Freie Universität Berlin, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2010, 619 σελίδες (Σειρά: Neue Schriften zum Staatsrecht, επιμέλεια έκδοσης: Καθηγητές Philip Kunig, Gerhard). Robbers, Andreas Voßkuhle, τόμος 6) (στα γερμανικά).

 

ΙΙ. Άρθρα, συμβολές σε συλλογικά έργα

 1. Λήμματα «Ατομικά δικαιώματα», «Εκτόπιση», «Ελευθερία του τύπου», «Συνδικαλιστική ελευθερία», στο έργο: Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος/ Χαράλαμπος Χρυσανθάκης/Χρήστος Πολίτης (επιμ.), Λεξικό Νομικής Ορολογίας – Δημόσιο Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 (στα ελληνικά).
 2. Demokratie und Verfassung in der Zeit der Krise: Überblick zu Ursachen und Implikationen aus der Sicht Griechenlands [Δημοκρατία και Σύνταγμα στην εποχή της κρίσης: Μια εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων από την οπτική γωνία της Ελλάδας], in: Demokratie in der Europäischen Union/Democracy in the European Union (Daniel Kübler και Nenad Stojanovic [επιμ.]), Schulthess, 2014, σελ. 31-50 (από κοινού με Kostas Chryssogonos) (στα γερμανικά).
 3. Fragen der menschlichen Reproduktion vor dem EGMR: Zugleich eine kritische Würdigung der Lehre vom staatlichen Beurteilungsspielraum (Margin of Appreciation) [Ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Ταυτόχρονα μια κριτική ανάλυση της θεωρίας για το κρατικό περιθώριο εκτίμησης], Archiv des Völkerrechts 51 (2013), σελ. 72-107  (από κοινού με A. Katarina Weilert) (στα γερμανικά).
 4. The “Kallikratis Program”: The Influence of International and European Policies on the Reforms of Greek Local Government [Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Η επίδραση των διεθνών και ευρωπαϊκών πολιτικών στη μεταρρύθμιση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης], Istituzioni del Federalismo 3/2012,  σελ. 653-693, Αφιέρωμα: “Economic crisis and local government reforms in Europe” (από κοινού με Christina Akrivopoulou / Georgios Dimitropoulos) (στα αγγλικά).
 5. Die finanzielle Tragödie Griechenlands aus verfassungsrechtlicher und institutioneller Sicht: Feudalistische Grundstrukturen hinter demokratischer Oberfläche? [Η οικονομική τραγωδία της Ελλάδας από συνταγματική και θεσμική σκοπιά: Φεουδαρχικές δομές πίσω από ένα δημοκρατικό προσωπείο;], Jahrbuch des öffentlichen Rechts des Gegenwart 60 (2012), σελ. 401-429 (από κοινού με Kostas Chryssogonos) (στα γερμανικά).
 6. Verfassungsvergleichende Überlegungen zur Rezeption des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Übersee [Συγκριτικές σκέψεις για τη διάχυση της αρχής της αναλογικότητας σε εξωευρωπαϊκές συνταγματικές τάξεις], Verfassung und Recht in Übersee, τόμος 44 (2011), σελ. 32-59 (στα γερμανικά).
 7. Constitutional Courts as ‘Positive’ Legislators – Greek National Report [Συνταγματικά δικαστήρια ως «θετικοί» νομοθέτες – Ελληνική εθνική εισήγηση], Revue hellénique de droit international, τόμος 63 (2010), σελ. 351-386, καθώς και στο έργο: Allan R. Brewer Carias (επιμ.), Constitutional Courts as ‘Positive’ Legislators. A Comparative Law Study, Cambridge University Press, Cambridge/Νέα Υόρκη, σελ. 539-573 (από κοινού με Julia Iliopoulos-Strangas) (στα αγγλικά).
 8. Η συμβολή της αρχής της αναλογικότητας στην πραγμάτωση της σχέσης κανόνα – εξαίρεσης μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιορισμών τους, στο έργο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λουκά Θεοχαρόπουλο και την Καθηγήτρια Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τόμος III, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 393-448 (στα ελληνικά).
 9. The Reception Process in Greece and Turkey [Η διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ελλάδα και την Τουρκία], στο έργο: Helen Keller / Alec Stone Sweet (επιμ.), A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη 2008, σελ. 451-529 (από κοινού με Ibrahim Ö. Kaboğlu) (στα αγγλικά).
 10. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts – Griechenland [Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες εθνικού συνταγματικού δικαίου - Ελλάδα], στο έργο: Armin von Bogdandy / Pedro Cruz Villalón / Peter M. Huber (επιμ.), Handbuch des Öffentlichen Rechts in Europa - Ius Publicum Europaeum, Band I: Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts, C.F. Müller, Χαϊδελβέργη 2007, σελ. 151-215 (στα γερμανικά).   
 11. Social Rights as a Constitutional Compromise: Lessons from Comparative Experience [Κοινωνικά δικαιώματα ως συνταγματικός συμβιβασμός: Μαθήματα από τη συγκριτική εμπειρία], Columbia Journal of Transnational Law, τόμος 44 (2005), σελ. 74-133 (στα αγγλικά).
 12. Affirmative Action in Education: The Trust and Honesty Perspective [Μέτρα θετικής διάκρισης στην εκπαίδευση: Η οπτική γωνία της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας], Texas Forum on Civil Liberties and Civil Rights, τόμος 7 (2002), σελ. 187-286 (στα αγγλικά).
 13. Προβλήματα οριοθέτησης των δικαστικών δικαιοδοσιών στη διοικητική εκτέλεση, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τόμος 12 (1999), σελ. 276-319 (στα ελληνικά).

 

ΙΙΙ. Άλλες συμβολές

 1. Συνεργασία στην ενημέρωση του συγγράμματος, Κώστας Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 (στα ελληνικά).
 2. Βιβλιοκρισία, Birgit Iris Fischborn, Enteignung ohne Entschädigung nach der EMRK? [Απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση σύμφωνα με την ΕΣΔΑ;], 10 σελίδες, Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 49 (2011), σελ. 291-302 (στα ελληνικά).
 3. Μετάφραση, Michel Rosenfeld, Constitutional Migration and the Bounds of Comparative Analysis [Συνταγματική «μετανάστευση» και τα όρια της συγκριτικής ανάλυσης], από τα αγγλικά στα ελληνικά, στο έργο: Τιμή Γεωργίου Κασιμάτη – Ελληνόγλωσσες μελέτες, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σελ. 575-594 [=Το Σύνταγμα, τεύχος 1/2011, σελ. 3-23].
 4. Μετάφραση, Klaus Stern, Ομιλία στην παρουσίαση του συλλογικού έργου της Julia Iliopoulos-Strangas (επιμ.), Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon – Eine rechtsvergleichende Untersuchung der nationalen Rechtsordnungen und des europäischen Rechts [Τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη μετά τη Λισαβόνα – Μια δικαιοσυγκριτική έρευνα των εθνικών εννόμων τάξεων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου], από τα γερμανικά στα ελληνικά, Το Σύνταγμα, τεύχος 2/2010, σελ. 431-443.    
 5. Workshop of Junior Scholars - Introductory Remarks [Εργαστήρι νέων επιστημόνων: Εισαγωγικές παρατηρήσεις], στο έργο: Hartmut Bauer / Pedro Cruz Villalón / Julia Iliopoulos-Strangas (επιμ.), Die neuen Europäer. Migration und Integration in Europa / The New Europeans. Migration and Integration in Europe / Les nouveaux européens. Migration et intégration en Europe, Τόμος πρακτικών του πέμπτου ετήσιου συνεδρίου της Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) (Σεβίλλη 2008), Ant. Sakkoulas/Nomos/Bruylant, Αθήνα/Baden-Baden/Βρυξέλλες 2009, σελ. 3-9 (στα αγγλικά).
 6. Συνεργασία σε: Julia Iliopoulos-Strangas, Impulse aus dem griechischen Verfassungsrecht für den europäischen Grundrechtsschutz [Η συμβολή του ελληνικού συνταγματικού δικαίου στην ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων], στο έργο: Peter J. Tettinger / Klaus Stern (επιμ.), Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grundrechte-Charta, C.H. Beck, Μόναχο 2006, σελ. 31-54 (στα γερμανικά).   
 7. Civil Rights Manual [Εγχειρίδιο ατομικών δικαιωμάτων για χρήση των φοιτητών και δικηγόρων που συνεργάζονται με το Civil Rights Project του Πανεπιστημίου Harvard], Harvard University, The Civil Rights Project, Cambridge Massachusetts 2002, XVII+128 σελίδες (στα αγγλικά).  
 8. Εισαγωγικό σημείωμα στις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Krombach κατά Bamberski (28.3.2000) και Renault SA και Maxicar SpA και Orazio Formento (11.5.2000), Κοινοδίκιον, τόμος 6 (2000), σελ. 419-432 (στα ελληνικά).
 9. Βιβλιοπαρουσίαση, Στέφανος Μουζουράκης, Το καθεστώς δημόσιας εξουσίας κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τόμος 13 (2000), σελ. 242-246 (στα ελληνικά).
 10. Βιβλιοπαρουσίαση, Χρίστος Φθενάκης, Η πολιτεία και το δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τόμος 13 (2000), σελ. 250-253 (στα ελληνικά).
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Στυλιανός – Ιωάννης Γ. Κουτνατζής